7. izredna seja Občinskega sveta Občine Gorje

Neuradno poročilo seje, preden se je zaprla za javnost

Sejo začne podžupanja Danijela Mandeljc:

Preden nadaljujem sejo, vas obveščam, da bom današnjo sejo ponovno vodila jaz, kot podžupanja, ker oseba, katere izločitev se zahteva, ne sme do izdaje sklepa o zahtevi opravljati nobenih dejanj v postopku, razen tistih, ki se ne smejo odlagati. 

Skladno z 2. odst. 24. člena Poslovnika OS Občine Gorje vodi sejo podžupan, če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.

Seja OS se bo zaradi zagotavljanja javnosti slikovno in zvočno snemala s strani Občine Gorje, ki bo uporabnik in upravljavec teh posnetkov. Posnetek seje Občinskega sveta, ki je namenjen zagotavljanju javnosti dela seje Občinskega sveta, se bo neposredno predvajal na Facebook profilu Občine Gorje, če se bodo svetniki za to odločili in se bo po končani seji izbrisal. Če se bo seja Občinskega sveta predvajala na Facebooku, bo javna samo do dela, ko bo Občinski svet pričel s posvetovanjem in glasovanjem o izločitvi župana. Od tega dela dalje pa bo javnost izključena, ker gre pri posvetovanju in glasovanju za zaupen del postopka in skladno s 6. odst. 82. člena ZUP-a tudi ni mogoče pregledovati in prepisovati zapisnika o posvetovanju in glasovanju. O tem delu se bo pisal zapisnik o posvetovanju in glasovanju. Pisal pa se bo tudi zapisnik kolegijskega organa, tako kot je določeno v 81. členu ZUP-a.

Seja se bo slikovno in zvočno snemala za potrebe izdelave zapisnika seje kolegijskega organa, posnetek pa se bo takoj po izdelanem zapisniku uničil. Ker v Poslovniku Občinskega sveta ni določb, ki jih v skladu z mnenjem Informacijske pooblaščenke potrebujemo za zakonito snemanje in predvajanje sej Občinskega sveta, predlagam, da o tem, ali naj se izvede zvočno in slikovno snemanje seje, z namenom zagotavljanja javnosti seje in izdelave zapisnika, glasujemo.

Zato dajem na glasovanje naslednja sklepa:
Občinski svet Občine Gorje soglaša, da se 7. izredna seja Občinskega sveta Občine Gorje slikovno in zvočno snema s strani Občine Gorje za namen neposrednega predvajanja na Facebook profilu Občine Gorje do dela, ko bo Občinski svet Občine Gorje pričel s posvetovanjem in glasovanjem o izločitvi župana. 

Vprašanje svetnice Bunderla od delu seje, ki naj ne bi bila javna, saj tega podatka na vabilu za to sejo ni zaslediti.

Odgovor podžupanje: Do posvetovanja in glasovanja o izločitvi župana je seja lahko javna, naprej je javnost izključena zaradi postopka, 6. odst. 82. člena ZUP-a.

Seja kot taka je javna, dokler se ne obravnava tega, kot sem vam prebrala. Tam smo pa zavezani ZUP-u in po ZUP-u je to tajno. Žal.

ZUP 28. člen, 6. odst.: ne morejo se pregledovati in ne prepisovati zapisnik o posvetovanju in glasovanju osnutku odločb. Da o temu odloča kolegijski organ Občine, to je Občinski svet, in temu primerno je treba tudi temu prilagoditi sejo.

Predlog svetnice Bunderla se nanaša na to, da se celotna seja predvaja po Facebook profilu Občine Gorje. 
Odgovor podžupanje: Lahko sicer glasujemo, samo vedeti morate, da to je proti zakonu. V redu. Dajem to na glasovanje. Dajem na glasovanje, da se v celoti seja snema oziroma objavi:


2 ZA (Bunderla, Poklukar)

8 PROTI (Mandeljc, Piber, Torkar, Repe, Kolenc, Jakopič, Pretnar, Ratek)

1 VZDRŽAN (Jan)

Občinski svet Občine Gorje soglaša, da se 7. izredna seja Občinskega sveta Občine Gorje slikovno in zvočno snema s strani Občine Gorje za namen neposrednega predvajanja na Facebook profilu Občine Gorje do dela, ko bo Občinski svet Občine Gorje pričel s posvetovanjem in glasovanjem o županu.

4 ZA (Jan, Kolenc, Poklukar, Bunderla)

7 PROTI (Mandeljc, Piber, Torkar, Repe, Jakopič, Pretnar, Ratek)

Naslednji sklep:
Občinski svet Občine Gorje soglaša, da se 7. izredna seja Občinskega sveta Občine Gorje slikovno in zvočno snema s strani Občine Gorje za namen izdelave zapisnika seje kolegijskega organa

10 ZA (Mandeljc, Piber, Torkar, Repe, Kolenc, Jakopič, Pretnar, Ratek, Jan, Bunderla)

0 PROTI

1 VZDRŽAN (Poklukar)

V skladu s 27. členom Poslovnika podajam poročilo o prisotnosti: od 11. članov prisotnih 11 članov. Svet je sklepčen.

Gradivo za sejo vam je bilo poslano na e-naslove in objavljeno na spletni strani Občine Gorje.

Prehajam na obravnavo in potrdilo dnevnega reda 

10 ZA (Mandeljc, Piber, Torkar, Repe, Kolenc, Pretnar, Ratek, Jan, Poklukar)

0 PROTI

VZDRŽAN (Bunderla)

Nuša Jesenšek kot poročevalka prične s poročilom, ki je zapisan v vabilu na sejo in v obrazložitvi.

Poročevalka Jesenšek napove, da se seja zapre za javnost in prosi, da javnost zapusti sejo (na seji sta od javnosti le predlagatelj in njegov pooblaščenec, ki sta izključena). Seja se zapre za javnost.

Delite objavo:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Novice

Frizerski salon Kattsy

Vrhunsko frizersko izkušnjo v frizerskem salonu Kattsy.si v Radovljici.

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni.