Neuradno poročilo 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje

Neuradno poročilo 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, 20. 10. 2021, ob 17. uri.

Prisotni: podžupanja/svetnica Danijela Mandeljc, svetniki Janez Poklukar, Pavel Jakopič, Primož Pretnar, Dominik Piber, Anja Bunderla, Janez Kolenc, Ivan Ratek, Zdenka Repe, Urban Jan, Edvard Torkar

Župan: Peter Torkar

Prisotni iz občinske uprave: direktor občinske uprave Primož Tomše Zorč, Nuša Jesenšek, Martina Hribar Brus, Monika Breznik (pri točkah 1 in 2)

Predsednica Nadzornega odbora Občine Gorje: Metka Bobič

Zunanji poročevalci: Vojko Kapus, Jožica Peljhan, Štefan Korošec

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 22. 9. 2021

Razprava

Anja Bunderla:

Mene na prejšnji seji ni bilo in če berem zapisnik, ne vem, na kakšnem stališču je kdo. Ni bilo pripomb. Mislim, da je en svetnik sodeloval v razpravi in ni zapisane razprave. Zapisniki so zato, da se v njih zapiše, kaj kdo razpravlja. To govorim že 3 leta. Druga stvar: zapisnik je zapisan na 3 straneh + vprašanja. Ne vem, ali se čas meri po straneh, ker časa zaključka ni zapisanega. Kdaj se je seja zaključila? Zapišite tudi, kaj je kakšen svetnik razpravljal. Ne vem, kje je smisel zapisnikov, če ni teh osnovnih stvari napisanih?

Glasovanje Potrditev zapisnika:

ZA 10 (Mandeljc, Poklukar, Jakopič, Pretnar, Piber, Kolenc, Ratek, Repe, Jan, Torkar)

PROTI 0

VZDRŽAN 1 (Bunderla)

2. Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2022, predlog – prva obravnava (Monika Breznik)

Razprava

Anja Bunderla:

Proračun je vsako leto približno enak. Bistvo se skriva v realizaciji. Recimo: za kohezijska sredstva se vsako leto piše, da bomo pridobili sredstva, potem pa pogledamo realizacijo in ni nič. Se pravi smo pri tem neuspešni. Kaj vpliva na to? Občino sem prosila za določene dokumente, kdo pripravlja vloge za kohezijska sredstva. Projekt Izdelava DIIP za Ureditev kanalizacije v aglomeraciji Podhom: podpisan župan Peter Torkar, izdelovalec Firma 1, Ahac Boris, direktor Simon Bizjak, podpisan Vojko Kapus. Druga zadeva: priprava Firma 2, Ureditev kanalizacije v aglomeraciji Podhom, spet iste osebe. Te osebe delajo praktično vse stvari. Ko smo že pri tem, delali so tudi zadevo v zvezi z električnimi minibusi. Ali je Ekosklad opozoril na nepravilnosti ali ste sami minibuse dali ven iz proračuna?

Monika Breznik: Občina podala Ministrstvu oz. Ekoskladu, da odstopamo od pogodbe tik pred iztekom. To je bilo junija. Tako da je zadeva zaključena.

Anja Bunderla: Zanima me Podhom 21 – 22a. Planirano je že dalj časa. Ali niste dobili sredstev za rekonstrukcijo ali je kaj drugega, da zadeva še ni stekla?

Monika Breznik: To je v sklopu državne ceste. Ko se bo investicija začela, se bo začel tudi ta del.

Anja Bunderla: Je državna cesta tam?

Monika Breznik: Ne …

Peter Torkar: To je območje aglomeracije Podhom, Ureditev. Sama uskladitev je zelo zahtevna. To ni razlog, da bi bila vloga za evropska sredstva (nekorektno?) napisana. Od 18 občin smo le med 8 občin prišli, uspešnih občin, do teh sredstev. Ne da je uspešno napisana vloga, je več kot uspeh občine, da smo prišli do teh sredstev za območje Gorenjske. Izveden je bil razpis s strani države za rekonstrukcijo državne ceste, tudi razpis na občini za ureditev kanalizacije in infrastrukture kanala Podhom in vzporedno pod cesto državno cesto Sp. Gorje – Fortuna, tako da sta dva izvajalca in ju bo potrebno pravilno usmerjati kje in kdaj se bo začelo. Tako da o tem, da je nekvalitetno pripravljeno je zelo na pamet, zelo površno. Tukaj je občinska uprava na velikem strokovnem nivoju in zunanji izvajalci, ki nam pomagajo pri izpeljavi investicij na strokovnem nivoju, tako da spoštovana gospa svetnica, smo ena občin, ki je zelo aktivna (na investicijah?) in na kandidiranju na evropskih projektih.

Anja Bunderla: No, recimo: kaj ste dobili kot odgovor, kakšne pomanjkljivosti so bile v vlogi:

Upravičenec ni oddal Vloge, temveč natisnjene dokumente v papirni obliki, nevezano, neverzionirano, nekateri dokumenti niso podpisani (!), vloženi v ovojni mapi, dokumenti med seboj niso ločeni in speti. Preglednic s finančnimi izračuni za CBA analizo ni oddal.

Ugotovitve ob pregledu priloge 2

Zmogljivosti upravičenca: Kontaktna in odgovorna oseba upravičenca ne more biti ista oseba. Tisti, ki pripravlja vloge za sredstva, enostavno mora te stvari vedeti. Kontaktna oseba mora biti oseba, ki bo za projekt skrbela iz operativnega vidika. Glede na to, da je v Vlogi (Priloga 2, točka A.2.1 – Zmogljivosti upravičenca) navedenih 5 oseb, bi lahko kontaktna oseba bila ena izmed njih. V nasprotnem primeru predlagamo vključitev zunanjega sodelavca. Organizacijska struktura projekta mora biti priložena v točki 2.4. Priloge 2. 

Potem Dopolnite: vpišite osebe z imenom in priimkom ter strokovnim nazivom.

Potem Obrazec priloge 12 v točki K.1 ni podpisan, žigosan in datiran. (!)

Potem Študija izvedljivosti – manjkajo podpis in žig Investitorja in bodočega upravljavca. Investicijski program: Kot odgovorna oseba za pripravo investicijske in projektne dokumentacije je navedena Jožica Lužnik. Manjkajo podpisi in žig Investitorja, Izdelovalca investicijske dokumentacije in Prihodnjega upravljavca.

Pa še naprej bi lahko brala. Če vi pravite, da je to strokovno, pa naj bo strokovno.

Imam še vprašanje za go. Breznik. Prejšnje leto ste mi nekako potrdili, da boste uvedli participacijski proračun. Zakaj tega letos še vedno ni?

Direktor občinske uprave: Nismo rekli, da bomo uvedli, ampak, da bomo delali na temu. Delali smo analize, koliko stane, posledično tudi stroški informacijskega sistema. Glede na to, da nismo dobili veliko pobud občanov, bomo ostali pri tem. Pri tem namreč morajo sodelovati občani in ne kdo drug … zato smo se tako odločili. En procent proračuna se daje za participativni proračun za te občine, ki to uvajajo. Ni pa samo, da občani glasujejo, ampak bi morali gledati tudi na to, da se razdeli na območja, da je denar enakomerno razdeljen, da ne gre v center, kjer je največ občanov. To zraven potegne več dela. Poslušali smo (strokovno predavanje), zato smo se odločili, da v to ne gremo. Bohinj ima že težave zaradi glasovanja za posamezne projekte, tam se je čisto podrlo … Večina občin v Sloveniji tega nima.

Anja Bunderla: torej naslednje leto tudi ni pričakovati takšnega proračuna, dokler bo pač sestava takšna. Mislim, da je vsako leto isto v proračunu, v realizacij pa ni nič kaj razvidno, da bi bilo storjeno.

Primož Pretnar: Jaz bom pa rekel nasprotno. Ni vsako leto isto. Zadeve se spreminjajo. Mi smo začeli s proračunom s 3 milijoni, 4 milijoni, sedaj smo že na 6 milijonov. To je bistvena razlika. Proračun je v Gorjah visok, tudi investicijsko naravnan. Jaz se zavedam, da tak proračun ni postaviti mačji kašelj. Zahteva ogromno energije, strokovnosti, znanja … Nisem zasledil opornega zidu Poljšica 45 – saniranje 50 metrov ceste, cesta se poseda, če tega ne bomo sanirali, se bo cesta pogreznila. Zagotovitev sredstev. Postavka varovanje okolja in dediščine – dvig sredstev velik, kaj je v ozadju?

Monika Breznik: Mislim, da so notri investicije. Aglomeracija Podhom kanalizacija, kanal Sp. Gorje, male čistilne naprave, oskrba naselij z vodo …

Direktor občinske uprave: Kar je bilo namenjeno za 2 leti, se združi v eno leto (drugo leto) … Svoja sredstva rezervirana za kandidaturo za kohezijska sredstva.

Župan: EU ni predvidila manjših kanalov. Do sedaj je bilo možno kandidirati na do 2000 populacijskih enot. Ker so predvideni bolj mili ukrepi, predvidevamo da bodo ta sredstva na voljo. 

Primož Pretnar: Razvoj gostinstva in turizma, večja sredstva …

Martina: za promocijo kraja … turistična taksa

Primož Pretnar: Prodaja zemljišča za 160.000. Katero zemljišče je to?

Breznik: 518/5?

Bunderla: To je zemljišče na Zatrniku, kjer so zbirali ponudbe.

Kolenc: Pohvalil bi vlaganje v šolo in vrtec. Pohvalil bi sofinanciranje trenerja. ZD Bled, piše dozidava. A vemo, koliko bo teh prostorov, kje se bo zidalo?

Cesta na Zatrato je slaba …

MIR, krepko povečan strošek. Razširitev posadke. Najbrž tako prav (odgovor predstavnika civilne zaščite je bil kar pozitiven). Gotovo kot občina Gorje tukaj nimamo vpliva.

Sofinanciranje nege na domu. Imamo vpliv? Prosiš za nujno pomoč, dobiš pol ure na dan. Je zasedeno, vendar je pol ure premalo. Imamo vpliv ali ne?

Pokopališče. Popraviti je treba wc, ne funkcionirajo.

Promocija in urejanje kraja. Kronologija Krnice?

Breznik: Pokopališče, wc ni strošek občine, je infrastruktura, ki upravlja. Iz sredstev najemnine vlagajo nazaj. Nega na domu – če bi stopili v stik, ne gledamo na stroške, da bi jih omejevali, bo mogoče Martina stopila v stik … 

Župan: število oskrbovancev se zelo spreminja. Velik problem je bil jeseni, oskrbovanke bolne, kadra ni, bomo pa posredovali predlog oz. pobudo v Dom Janka Benedika …

Lahko zaprosimo direktorja ZD Bled, da nam predstavi projekt, ki ga bomo sofinancirali …

Promocija kraja: Kronologija Gorij bi se naredila, vendar je to velik projekt. Prosili smo Jožeta Kosmača, da naredi kronologijo vasi Krnica. Trenutno je v pripravi in lektoriranju.

Bunderla: V proračunu piše, da je v izdelavi projektna dokumentacija Obnova zajetja Ovčja jama in Magistralni vodovod. Kdo to pripravlja in kako daleč je?

Direktor: Sklepajo se služnostne pogodbe z lastniki. Hidroinženiring.

Glasovanje za proračun, ki se daje v javno obravnavo:

ZA 9 (Mandeljc, Jakopič, Pretnar, Piber, Kolenc, Ratek, Repe, Jan, Torkar) (?)

PROTI

VZDRŽAN 2 (Bunderla, Poklukar?)

3. Strategija oskrbe s pitno vodo v Občini Gorje 2021-2026 (Vojko Kapus)

Bunderla: To je vaša tretja strategija. Prva je bila od leta 2015 – 2020. Za vrednost 19.800 €. Potem je bila novelacija leta 2017. A je bilo tako? Sedaj je tretja strategija. Ne vidim pomena teh »strategij«. Jaz dobim boljše srednješolske seminarske v pregled. To ni strategija g. Kapus. To ni strategija. Pripombe in predloge niste posredovali zraven, g. župan. Svetniki moramo imeti možnost, da te pripombe in predloge pregledamo. Prek teh mnenj oseb ali društev si ustvarimo mnenje, kakšna strategija to je. Meni so posredovali pripombe. Jaz sem od posameznikov oz. društev sama prejela 4   plus moje pripombe. Koliko jih je dobila Občina? Koliko vlog je bilo? (ni odgovora) Koliko ste prejeli vlog, pripomb in predlogov na strategijo in kje so, da jih niste posredovali svetnikom? (ni odgovora……….) Ker teh pripomb in predlogov svetniki nismo prejeli, so me prosili občani, da jih jaz preberem. Začela bom kar s svojimi. Prva slika v strategiji je voda s Portugalske (foto: KOBU Agency, Portugal). Niste šli na teren in slikali. Niti ene slike ni gorjanske vode. Niti enega izvira, niti Ovčje jame. Šli ste kopirat slike. Iz Portugalske! Boste rekli, to je osnutek. Po tem, ko je bil osnutek že popravljen, tega niste zamenjali. V nadaljevanju svetnica prebira pripombe dokler je ne prekinejo zaradi poteka časa. Župan pripomb, o katerih bi svetniki morali biti obveščeni, ne želi prebrati  … Pripombe in predloge, ki jih je samoiniciativno pridobila Civilna iniciativa Vršče si lahko preberete na https://anjabunderla.wixsite.com/civilnainiciativa Na vprašanje, koliko je bilo vseh pripomb in predlogov, ni odgovora. Vloge, ki so bile naslovljene posebno na občinske svetnike, Občinska uprava še vedno ni posredovala Občinskemu svetu.

ŽAL OBČINA GORJE NE DOPUŠČA SNEMANJA SEJE, DA BI SI LAHKO SAMI USTVARILI MNENJE O PREDSTAVITVI TE STRATEGIJE. Zunanji poročevalec Vojko Kapus svetnico Bunderla označi, da ne ve, če se »dela neumno ali je res …«.

Bunderla: G. župan, neposredovanje pošte svetnikom, naslovljene na svetnike, je tako, kot če bi vi odpirali mojo pošto.

……..

Podžupanja Danijela Mandeljc: Samo toliko lahko dodam (svetnici Bunderla). Sem vas poslušala, ena izmed mnogih stvari, ki ste jih brala. Glede vodovarstvenega območja …. če bi bila vi na seji prisotna, bi to vedela.

Bunderla: Saj jaz to vem, ampak to ni moje besedilo.

Mandeljc: Pa bi jim vi lahko povedala.

Bunderla: Komu?

Mandeljc: To smo se na seji pogovarjali, dogovarjali pa danes spet to isto natepavate.

Bunderla: Ali ste vi dobili njihov dopis?

Mandeljc: No, če ste ga vi dobila, bi bila lahko tako poštena, in bi njej ali njemu ali komurkoli odgovorila. 

Bunderla: To je Društvo Spoštujmo Bled.

Mandeljc: Lahko bi jim vi odgovorili …

Bunderla: Ga. podžupanja, vi ste tudi najbrž to dobili, ker ste podžupanja. Lahko bi jim tudi vi odgovorili …

(Dominik Piber govori o osebi, za katero misli, da je v društvu; oseba ga je klicala, da mu doma smrdi voda, vendar ta oseba ni v društvu, ki je poslala pripombe, niti kakorkoli povezana z obravnavano problematiko)

…….

Bunderla: G. Kapus, potem vi izdelujete Strategijo oskrbe s pitno vodo, potem projekt Obnova magistralnega vodovoda, potem storitev projektnega vodenja za Podhom, potem Svetovanje za magistralni vodovod Radovna in tako naprej. Vi ste si sami v tej Strategiji zadali/zapisali, kaj bo vaše nadaljnje delo.

ZA 10 (Mandeljc, Poklukar, Jakopič, Pretnar, Piber, Kolenc, Ratek, Repe, Jan, Torkar)

PROTI 1 Bunderla

4. Uredba o vodovarstvenih območij za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občinah Bled, Gorje (Jožica Peljhan)

delu občine Radovljica – informacija

Pavel Jakopič: Lepo smo se zmenili na odboru. Krave po tanovem ne serjejo več, ampak ščijejo. To so nova krmila in to je težko. Da bi prepovedali gnojevko, lahko samo čisto prepovemo. Kmetu se da dodatek. Pernikar nima toliko sveta gor, jaz mislim, da je pereč problem gor, pa tudi v Srednji Radovni. Včasih smo na roke kosili. Gnojevka in krmila in silaža je vse strupeno. To moramo ukiniti, če želimo ohraniti zajetje.

Bunderla: V informacijah je zapisano, da ni mogoče ustrezno konkretizirati onesnaženja, potem pa piše, da vrednosti kalija in fosforja okrog kmetije odstopa navzgor? Torej se ve, kdo onesnažuje?

Jožica Peljhan: Uradnega dokaza nimamo. Vrednosti tam pa so višje, ja.

Bunderla: Kaj storiti z zemljo, ki je oporečna (zasut gradben material na Pernikih). Ko bo VVO, ali se ohrani ves ta material ali se to izčisti, ko bo VVO razširjen na tem območju? Bo država kot skrbnik morala to odstraniti, če se pokažejo analize kot onesnažena zemlja?

Jožica Peljhan: Preko inšpekcijskih služb verjetno.

Kolenc: Možnosti menjave kmetijskih zemljišč? Je to sploh možno?

Jožica Peljhan: Želeli smo opozoriti na to možnost. Najboljše bi bilo, da je to od občine, vendar se lastniki najbrž ne bodo strinjali. To je bila pobuda nas kot komunale županom, če lahko poizvedo o tem za lastniki kmetijskih zemljišč.

Župan: V interesu občine je, koliko je subvencij na tem območju, koliko bi morali dati lastnikom. Nimamo osnove. Vse ideje se rojevajo in se srečujemo s težko situacijo.

Poklukar: Tisti kmet, ki ima 100 živine, ne bo šel na gnoj, Pavel.

Župan: mi želimo dialog s kmeti, gremo na teren, prosimo, da zmanjša prispevnost gnojevke, ampak dejansko nimamo podlag. Zavedanja ljudi, da bi ohranjali, kot je bilo včasih, žal več ni.

Jožica Peljhan: Če kmet kupi mineralna gnojila, naj le kupi gnoj. Če smo iznajdljivi, se bo lahko potrudil. Govorimo samo o teh kmetih na vodovarstvenih območjih, da ohranimo vodo tudi za naše in njihove otroke. Če lahko kupijo mineralna gnojila, naj tudi kupijo gnoj za tiste dele v VVO.

ZA 11 (Mandeljc, Poklukar, Jakopič, Pretnar, Piber, Kolenc, Ratek, Repe, Jan, Torkar, Bunderla)

5. Program zimske službe za leto 2021/2022 (Štefan Korošec, Infrastruktura Bled)

Poklukar: Ni spluženo zjutraj, ko gredo v službo.

Župan: Odkar vemo za problem, smo ga uspešno rešili.

Poklukar: Ne … je problem

Jakopič: ob 4h zjutraj vstanem, da odkidam, da mi ne zapluži. Pa se nič ne pritožujem.

Župan: Imamo osebe na dializah. Verjamite mi, da so naši občani oskrbovani v najtežjih situacijah zime, da so prevozne. Pohvale vredni so vsi od prvega do zadnjega ……. Ni enostavno … Štefan, hvala.

ZA 11 (Mandeljc, Poklukar, Jakopič, Pretnar, Piber, Kolenc, Ratek, Repe, Jan, Torkar, Bunderla)

6. Končni poročili o opravljenem nadzoru: (Metka Bobič)

a) Zaključnega računa proračuna Občine Gorje za leto 2020

b) letnega razpolaganja z občinskim premoženjem za leto 2020

Mandeljc: katera parcela je ……?

Bunderla: Obrazložite pregled prodajne pogodbe s parcelo 518/5.

Bobič: Preverili smo vso dokumentacijo, ki smo jo dobili od občine. Naše ugotovitve so bile, da je bil postopek v redu, zataknilo se je pri financah/prometu nepremičnin, niso dobili, ker je bilo delno kmetijsko … ni bilo pač razparcelirano. Nakar se kupec ni prijavil na ta razpis na sklad kmetijskih oz. UE, so potem od postopka odstopili in kolikor vem, se je kupnina vrnila. Pravno formalno nismo ugotovili kršitev, edino ena stvar je, da je bilo ugotovljeno, da je v nasprotju z 2. odstavkom člena Zakona o razpolaganju s premoženjem, ker je že vsebovalo zemljiško knjižno dopolnilo, vendar bilo pa je drugo varovalo, da kupec dokler ne plača kupnine ne dobi izvirnika pogodbe in se ne more vknjižiti kot lastnik. Glede na to, da pa se pravni posel potem ni izvedel, ne vem sedaj, če stranka odstopi, NO ne more odločati, kdo je imel prav pa kdo ne.

Bunderla: Ali potem tudi ni nastalo nič stroškov v zvezi s tem?

Bobič: Stroškov ….. Mi smo pregledovali javno zbiranje ponudb. Nismo se pa konkretno lotili pregledovanja stroškov v zvezi s tem.

Bunderla: Kako da ne, če piše, da je bil cilj nadzora pravilnost postopka, postopek ravnanja s stvarnim premoženjem je potrebno vodit učinkovito s čim manjšimi stroški za dosego rezultata. A to z vašimi stroški? A s stroški za občino?

Bobič: Pač se je kupec odločil, da parcele ne bo kupil …

Bunderla: Se pravi, ni bilo stroškov za občino …

Bobič: Ne, nisem rekla, da jih ni bilo.

Bunderla: Aha, koliko pa je bilo stroškov?

Bobič: Ne vem ta moment.

Bunderla: A niste tega pregledovali? 

Bobič: Smo. Naše ugotovitve so zapisane v poročilu. Ker pa jaz nimam vseh stvari, ki smo jih pač pri pregledu dobili, s sabo, ker pregledujemo na Občini. Sedaj ne morem z roke stresti, a je bilo 5 evrov ali pa 5000 evrov.

Bunderla: Bili so pa.

Bobič: Verjetno so bili, če se je pač en postopek vodil, že za občinsko upravo pa za tiste, ki se s tem ukvarjajo.

Bunderla: Stroški občinske uprave?

Bobič: Stroški občinske uprave sigurno, ja.

Bunderla: Ker sem dobila dokumentacijo od Občine. Kupec, ki je bil najboljši ponudnik, je občino/župana vprašal sledeče: Domnevam, da je bila pravna podlaga tega prenosa 16a člen Zakona o skladu kmetijskih zemljišč. V zvezi s tem vas prosimo za predložitev listin, iz katerih bo izhajalo: kadaj točno je nepremičnina parc. št. 518/5 postala pretežno zazidljivo zemljišče, na kateri pravni podlagi je postala pretežno zazidljivo zemljišče (se pravi je občina vedela za to), kateri pristojni organ je sprejel odločitev o pretežno zazidljivem zemljišču. Župan je pa odgovoril: Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne kasnejše reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Prodajalec ne jamči za izmero površin, niti za njihov namen uporave. Kupec sam prevzema obveznost odprave morebitnih pomanjkljivosti v zvezi s kvaliteto in obsegom predmeta prodaje. Glede na razpisno dokumentacijo ste podali zavezujočo ponudbo in ne pogojne, ki bi bila vezana na dodatne listine, pojasnila itd.

Potem je pa prišla pošta z UE Radovljica na Občino. Opozori Občino, da pozivajo, da v roku 8 dni predložite dokazilo o posredovani ponudbi TNP-ju, sicer bodo ponudbo kot nepopolno zavrgli… 

Potem pa je potekala že komunikacija z odvetniki. Odvetnik najboljšega ponudnika je pisal Občini Gorje Ničnost prodajne pogodbe in zahtevek za vračilo varščine. Zahteval je ničnost. Najbrž vam je to znano? V kolikor naša stranka ne bo prejela vračila dolgovanega denarja na račun naše odvetniške pisarne v roku 8 dni, bomo zaradi zaščite pravnih interesov naše stranke primorani sprožiti ustrezne sodne postopke. Ob tem le še dodajamo, da si naša stranka v skladu z 91. čl. OZ pridržuje tudi pravico do uveljavitve zahtevka za povrnitev škode, ko bo znana celotna višina le-te. Torej, spet stroški. Stroški za osebo, ki je bila ponudnik, ker ni dobila potrebnih informacij, ki jih je posredovala županu, in ji ni odgovoril. Potem je pa še odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, lahko rečemo kar hišna pisarna občine ali župana, je pa prejela zadnji opomin pred tožbo od odvetnika najboljšega ponudnika. Potem je pa morala še dolgo čakati, da je dobila vračilo 9000 evrov, toliko časa, da je vložila že zadnji opomin pred tožbo. Še enkrat vas vprašam, ga. Bobič. Koliko je bilo stroškov za občino Gorje zaradi napake župana in kakšna bo odškodnina, če bo, zaradi te napake.

Bobič: Spoštovana svetnica. NO je samostojni organ, ki samostojno odloča o svojem delu. In NO se je odločil in je pregledal javno zbiranje ponudb, celoten spis. Potek prodaje razpisa in naše ugotovitve smo zapisali v poročilu. Dokler pa vi zahtevate od mene, da nismo pregledovali, to so ugotovitve organa. NO je sestavil poročilo, s katerim vas seznanjamo.

Bunderla: Občino bo stalo, mi pa ne bomo mogli zvedeti, koliko bo občino stalo za to napako župana? A boste vi poizvedli?

Bobič: Ne …

Župan: A se lahko vmešam?

Bunderla: Ne. Sedaj je ga. Bobičeva, ker je NO. Vi ste preiskovana oseba, g. župan.

Bobič: Cel mandat izsiljujete stvari, katere naj mi po vašem pregledujemo. Napisali ste, da moramo pregledati to pa to pa to. Ne morete izsiljevat, ne morete od nas zahtevat, kaj naj mi gledamo.

Bunderla: Opozorila sem vas samo na napake, za katere sumim, da so se dogajale.

Bobič: Jaz nisem Nadzorni odbor. Nadzorni odbor je 5 oseb. 

(Mimogrede, svetnica Bunderla je dobila pisno zahtevo, da ne piše več svojih sumov na nepravilnosti nekaterim članom Nadzornega odbora.)

Bunderla: Vi ste odgovorna.

Bobič: Ja, sem. Da opravljam delo v skladu z zakonodajo, ki nas pooblašča.

Bunderla: Saj. Jaz samo gledam tisto, kar ste vi preiskovali. Želim samo celoto vedeti. Dobila sem dodatne dokumente, najbrž jih imate vi tudi, če ne pa nepopolno opravljate svoje delo, če tega niste pregledali. Če sem jaz lahko dokumente dobila, vi pa ne. In ne boste preiskovali naprej, če vas jaz opozorim, da so napake?

Bobič: NO je odbor, ki šteje 5 članov in brez seje ne morem reči ne ja, ne ne.

Bunderla: Pričakovala sem, da če ste že to pregledovali, da boste seznanjeni s celotno vsebino. Saj ste predsednica NO, saj ste to preiskovali.

Bobič: Mi smo se pač odločili, da bomo gledali javni razpis.

Bunderla: Saj to je vse potek javnega razpisa. Tudi odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji.

Bobič: So stroški, ki je v proračunu vezana na ta razpis in jo nismo gledali.

Bunderla: Saj zato je NO, da ne nastajajo nepotrebni stroški za občino Gorje. Ga. Bobič, če tega ne razumete, pa tudi niste primerni za predsednico NO.

Bobič: Če pa vi ne razumete, da smo mi samostojni organ, pa tudi vi niste primerna za svetnico.

Bunderla: Ste samostojni organ. Ampak pričakujem, če ste že obravnavali to zadevo, o kateri vas jaz sprašujem, pričakujem, da imate vi celotno znanje v zvezi s tem.

Bobič: Vaša pričakovanja in naši nadzori niso enaki.

Bunderla: Vidim. Ker imam jaz več podatkov z občine, kot jih imate vi. Očitno. Opozarjam na napake, vi na to ne reagirate, ne odpisujete. Ste samostojni organ. Ampak če vidite, da se dogajajo nepravilnosti … ne vem … če nimate želje …

Bobič: Držite se zaključnega poročila.

Bunderla: O čem pa jaz govorim? Saj vas sprašujem o tem, pa nimate vseh podatkov.

Piber: A je to zastonj sedaj ta parcela, a kdo kasira …?

Župan zaključi razpravo

ZA 9 (Mandeljc, Jakopič, Pretnar, Piber, Kolenc, Ratek, Repe, Jan, Torkar)

PROTI 1 (Bunderla)

VZDRŽAN 1 Poklukar

7. Plan dela in finančni načrt Nadzornega odbora Občine Gorje za leto 2022 (Bobič)

ZA 9 (Mandeljc, Jakopič, Pretnar, Piber, Kolenc, Ratek, Repe, Jan, Torkar)

PROTI

VZDRŽAN 2 (Bunderla, Poklukar)

8. Informacije župana

Obnova mosta v Krnici

Zaključuje parkirišče, učilnice, notranja prenova vrtca. V drugih občinah se zgodi, da izvajalci niso najboljša izbira. Mi smo imeli kvalitetne izvajalce. Perniki, Pavovc cesta potekajo dela. 

Spomin na Jožeta Antoniča.

9. Pobude, predlogi in vprašanja

Primož Pretnar: prometna ureditev ni v redu (Poljšica), z dovolilnicam ni bilo rešeno nič, Poljšičani smo prikrajšani, plačila za dovolilnica, nismo v enakopravnem položaju. Zaradi 2 stavb je 200 ljudi prikrajšanih.

Odg.: ogled na terenu s strokovnjaki

Pavel Jakopič: Delno zadovoljen z odgovori. Luknje v Pokljuško sotesko so spet iste, kot so bile. Pohvalil bi ekološko postajališče, to bi pohvalil, bil sem pa razočaran, ker sem ga hotel odpreti in je bil zaklenjen.

Odg.: Zaklenjen je bil prvi dan.

Pavel Jakopič: Kanalizacija Postojna, 15 hiš, lahko bi asfaltirali. Tam je strmo, kanali so, koplje se. 

Odg. Išče se projektanta.

Uran Jan: Ali hiša stoji na parceli, streha je na cesti. Pri Mačku(?)

Odg.: Da se preveriti. Hiša je bila prej, potem je bilo asfaltirano. Bomo preverili.

Edvard Torkar: Razširjena cesta od Katarine v Zasipu na Homu. Bo šla široka pot tudi do Vršč?

Odg.: ni informacij

Dominik Piber: Prebivalci Poljšice so za nas manj vredni. Kaj bo s cesto za Vintgar?

Odg.: Svetiki z območja Sp. Gorij bomo šli na teren.

Poklukar: Zakaj sinu vode ne napeljejo, ko je že plačano?

Odg.: Bomo poslali vprašanje Infrastrukturi.

Anja Bunderla: OPPN Vršče je nastal na pobudo TD Gorje zaradi legalizacije nelegalno postavljene lope. Sedaj TD Gorje prodaja to lopo. A je sedaj še sploh pomembno, da je OPPN Vršče, ker je nastal za legalizacijo lope.

Odg.: Občina nima interesa za financiranje OPPN Vršče, če bo TD zainteresiran za financiranje, bo s pomočjo zunanjih izvajalcev. Podlaga je, v primeru da bo TD imelo interes, se bo odločalo na občinskem svetu.

Anja Bunderla: Potem je sedaj spet na ničti točki. V redu, hvala.

Seja se je zaključila ob 21.05.

Delite objavo:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Novice

Frizerski salon Kattsy

Vrhunsko frizersko izkušnjo v frizerskem salonu Kattsy.si v Radovljici.

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni.