Neuradno poročilo 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, 15. 12. 2021

Odgovor župana Torkarja, zakaj občani ne morejo spremljati dogajanja na sejah Občinskega sveta Občine Gorje.

Pojavi se vprašanje, zakaj vse druge občine omogočajo predvajanje sej za svoje občane in seznanjajo svoje občane z dogajanji na občini, Občina Gorje pa tega ne omogoča.

Si lahko pri informiranju pomagate vsaj z uradnim zapisnikom?

Gorjanci, ste s tem ponižujočim odnosom župana do občanov še kar zadovoljni?

ŽUPAN PETER TORKAR: Dober dan vsem skupaj. Danes smo 15. 12. 2021 in ura je 17.03 in začenjamo 17. redno sejo občinskega sveta Občine Gorje in uvodoma pozdravljam vse prisotne članice občinskega sveta in pa člane občinskega sveta Gorje. Priključile se nam bodo še novinarke Romana Erjavec RTV Slovenija in pa Marjana Ahačič Gorenjski glas in pa pozdravljam tudi vse predstavnike občinske uprave Občine Gorje. Na podlagi 4. odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi sem se glede na epidemiološke razmere v državi odločil, da sejo skličem preko audio video konference. Seja se zvočno in slikovno snema, ne pa tudi javno predvaja. V skladu s 27. členom poslovnika podajam poročilo o prisotnosti. Od 11 članov občinskega sveta vas je prisotnih 10 članov. Ugotavljam, da je svet sklepčen in lahko nadaljujemo z delom. Gradivo za sejo vam je bilo posredovano na elektronski naslov in objavljeno na spletni strani Občine Gorje. Prosim svetnica Anja? Samo malo. Kar izvolite.

SVETNICA ANJA BUNDERLA: Po navadi smo glasovali, če se seja predvaja po YouTube ali po Facebooku ali po ne vem čem že. Ali bomo tudi tokrat najbrž?

Direktor občinske uprave sugerira županu naj prebere sledeče:

ŽUPAN PETER TORKAR: Zakon o lokalni samoupravi, 35. člen 4. točka v primeru naravne ali druge hujše nesreče epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba seje zasebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta in je to nujno zaradi sprejetja odločitev s katerimi ni mogoče odlašati in lahko župan skliče sejo na daljavo s pomočjo informacijsko komunikacijske tehnologije in seja poteka v skladu z določbami tega zakona in poslovnika občinskega sveta, razen določb, ki se nanašajo na način glasovanja in na zagotavljanje javnosti seje na seje delovnih teles občinskega sveta in na sodelovanje javnosti člani občinskega sveta so v prostoru v katerem času sejo uporabljajo za medsebojno komunikacije informacijsko komunikacijske tehnologijo sami. Seje se zvočno in slikovno snema, ne pa tudi javno predvaja. Tako piše v 35. členu Zakona o lokalni samoupravi.

SVETNICA ANJA BUNDERLA: Zakaj smo pa potem … torej smo prej kršili te člene, ko smo glasovali, ali se predvaja ali ne na prejšnjih sejah po Zoom-u. Ne vem, s tem, če bi predvajali, mislim, da ne bi ogrožali zdravja nikogar, če bi ljudje vedeli, kaj se dogaja na sejah.

ŽUPAN PETER TORKAR: Glejte tudi prejšnje seje smo opravljali v skladu z zakonodajo in to so mi na občinski upravi Zakon o lokalni samoupravi pripravili in dejansko gremo po črti zakona bom rekel jaz bi za današnje seje občinskega sveta, tako da mi nimamo nobenih težav. Seja se bo izvedla v skladu z predpisanimi zakoni, Zakonom o lokalni samoupravi Slovenije. Torej za 17. redno sejo so se sestali odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe, statutarno pravna komisija in odbor za negospodarstvo in javne službe, javnosti in ter javnih financ. Poročala bodo predsedniki odborov podali kasneje. V skladu s 29. členom poslovnika občinskega sveta Občine Gorje prehajam na obravnavo in potrditev dnevnega reda in sicer za današnjo sejo občinskega sveta je bil predlagan naslednji predlog dnevnega reda. Kot ena potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorje z dne 20. 10. 2021, pod dve odlok o proračunu Občine gorje za leto 2022 predlog druga obravnava.

Pod tri odlok o spremembah in omejitvah odlokov o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarske občine Jesenice, Gorje, Kranjska gora, Žirovnica, Prebold, pod štiri odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti občine gorje predlog prva obravnava. Kot pet odlok o razglasitvi cerkve Svetega Jurija v zgornjih Gorjah za spomenik lokalnega pomena, predlog prva obravnava in pod šest odlok o razglasitvi cerkve svetega Nikolaja v Mevkšu za spomenik lokalnega pomena pa je to prva obravnava.

Pod sedem odlok o razglasitvi cerkve svetega Ožbolta v Spodnjih Gorjah za spomenik lokalnega pomena predlog prva obravnava, pod osem program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2022 – 2025 in pod devet poročilo o opravljanju nadzora proračuna občine gorje za leto 2021, pod deset predstavitev projekta pozidave stavbe zdravstvenega doma Bled, pod deset predstavitev prošnje pošte Slovenije za vzpostavitev pogodbene pošte in pod dvanajst informacije župana in pod trinajst pobude, predlogi in vprašanja. Ima kdo predlog za umik točke nujnega reda za razširitev niti nimamo pogojev, ker so pogoji za seznanitev občinskih svetnikov. Glede nato predlagam, da se dnevni red v predlagani obliki sprejme in glasujemo za. Janez Poklukar glasujemo o dnevnem redu, ki ste ga dobili v gradivu. Glasujemo za in proti. Lahko hkrati glasujete za ali proti. Piber imate probleme z glasovanjem? Čakajte samo malo bomo dali glas. Kar povejte. Čakamo še na glasovanje. 10 za, nič proti. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Glede nato, da imamo danes kar nekaj poročevalcev je na prošnjo gospoda Korošca iz Infrastrukture pri točki štiri zaprosil in točki osem, da se odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti, prva obravnava prestavi na sedmo točko. Torej, da se četrta točka obravnava pod sedmo točko. Edino ta sprememba naj bi bila, vrstni red točk dnevnega reda. Predlagam, da o mojem predlogu glasujete, da se četrta točka prestavi na sedmo točko, tako da je poročevalec Korošec Štefan pod sedmo in osmo točko na vrsti. Glasujemo za in lahko tudi proti ob enem. 10 za in nihče proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet in gremo kar na potrditev na 1. točko: Potrditev zapisnika na 16. redne seje občinskega sveta Občine Gorje. Pripombe na zapisnik. Svetnica Anja. Še kdo. Kar izvolite svetnica Anja.

SVETNICA ANJA BUNDERLA: Hvala. Ko sem začela brati, sem si rekla, no končno so se zapisniki začeli pisati tako, kot se pišejo. Prva točka super napisana, druga točka pa – do, ne vem, koliko je bilo točk – vse naprej pa kot da je zmanjkalo motivacije spet ali ne vem kaj, ampak spet po starem. Zapisniki se sploh ne pišejo. Prva točka, kot pravim, v proračunu, je bilo v redu napisana. Kar je kdo od svetnikov povedal, je bilo, so bile ključne točke ali pa obnova tega zapisana. Potem naprej pa spet ne. Samo razpravljali so ta in pa ta in pa ta in brez dodatne obrazložitve, kaj smo razpravljali, brez odgovorov in brez vsega. No, zakaj sem rekla na začetku, da bi se morale seje javno predvajati, tako kot se povsod po drugih občinah javno predvajajo. Zato, ker si občani niti v zapisnikih ne morajo pogledati, kaj smo mi razpravljali in o čem. In jaz upam, da se bo do konca našega mandata, da se boste pa res že naučili pisati zapisnike, ker sedaj pa jaz to ponavljam iz seje v sejo in na vsaki seji, kako se zapisnike piše. Vsako društvo ima boljše zapisane zapisnike. Tako ne moramo, no, če se že seje ne predvajajo, naj bodo vsaj zapisniki zapisani tako, da bodo ljudje vedeli, kaj smo sploh razpravljali, če ne bodo mislili, da nič ne govorimo. Tako da jaz tega zapisnika ne moram podpreti.

Delite objavo:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Novice

Frizerski salon Kattsy

Vrhunsko frizersko izkušnjo v frizerskem salonu Kattsy.si v Radovljici.

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni.