Neuradno poročilo 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje

Neuradno poročilo seje, razen dela, ki je bila zaprta za javnost 8. izredna seja Občinskega sveta Občine Gorje, 5. 5. 2021 ob 16.00, preko ZOOM-a.

Prisotni: podžupanja/svetnica Danijela Mandeljc, svetniki Janez Poklukar, Pavel Jakopič, Primož Pretnar, Dominik Piber, Anja Bunderla, Janez Kolenc, Ivan Ratek, Zdenka Repe

Prisotni iz občinske uprave: direktor občinske uprave Primož Tomše Zorč, Nuša Jesenšek

Morda še kdo

Prisoten: vlagatelj zahteve za izločitev župana Petra Torkarja iz postopka odločanja o pritožbi – direktor RTC Zatrnik Aleš Zalar (izključen pred razpravo in glasovanjem pri 1. točki dnevnega reda)

Prisoten svetnik: Edvard Torkar (do 1. točke dnevnega reda in pri 3. točki dnevnega reda)

Odsoten: svetnik Urban Jan

Nihče od zainteresirane javnosti na seji ni mogel biti prisoten.

Sejo začne podžupanja Danijela Mandeljc:

Preden nadaljujem sejo, vas obveščam, da bom današnjo sejo ponovno vodila jaz, kot podžupanja, ker oseba, katere izločitev se zahteva, ne sme do izdaje sklepa o zahtevi opravljati nobenih dejanj v postopku, razen tistih, ki se ne smejo odlagati. 

Skladno z 2. odst. 24. člena Poslovnika OS Občine Gorje vodi sejo podžupan, če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.

Seja OS se bo zaradi zagotavljanja javnosti slikovno in zvočno snemala s strani Občine Gorje, ki bo uporabnik in upravljavec teh posnetkov. Posnetek seje Občinskega sveta, ki je namenjen zagotavljanju javnosti dela Občinskega sveta, se bo neposredno predvajal na Facebook profilu Občine Gorje, če se bodo svetniki za to odločili in se bo po končani seji izbrisal. Če se bo seja Občinskega sveta predvajala na Facebooku, bo javna samo do dela, ko bo Občinski svet pričel s posvetovanjem in glasovanjem o izločitvi župana. Od tega dela dalje pa bo javnost izključena, ker gre pri posvetovanju in glasovanju za zaupen del postopka in skladno s 6. odst. 82. člena ZUP-a tudi ni mogoče pregledovati in prepisovati zapisnika o posvetovanju in glasovanju. O tem delu se bo pisal zapisnik o posvetovanju in glasovanju. Pisal pa se bo tudi zapisnik kolegijskega organa tako, kot je določeno v 81. členu ZUP-a.

Seja se bo slikovno in zvočno snemala za potrebe izdelave zapisnika seje kolektivnega organa, posnetek pa se bo takoj po izdelanem zapisniku uničil. Ker v Poslovniku Občinskega sveta ni določb, ki jih v skladu z mnenjem Informacijske pooblaščenke potrebujemo za zakonito snemanje in predvajanje sej Občinskega sveta, predlagam, da o tem, ali naj se izvede zvočno in slikovno snemanje seje, z namenom zagotavljanja javnosti seje in izdelave zapisnika, glasujemo.

Na glasovanje dajem naslednja sklepa:
Občinski svet Občine Gorje soglaša, da se 8. izredna seja Občinskega sveta Občine Gorje slikovno in zvočno snema s strani Občine Gorje za namen neposrednega predvajanja na Facebook profilu Občine Gorje do dela, ko bo Občinski svet Občine Gorje pričel s posvetovanjem in glasovanjem o izločitvi župana. Glasujemo:

Smo vsi? Dominik? Če si za, dvigni roko. Ali si proti. Za? Dobro. To se pravi je Dominik tudi ZA. To se pravi jih je 7 ZA, 3 PROTI. Ker sklep ni sprejet, glasujemo za naslednji sklep. (opomba pisca neuradnega poročila: ta zapis je pravilen, kot ga je izrekla ga. podžupanja; kako preveriti glasovanje, če ni prisotne javnosti, slikovnega materiala pa ni možno dobiti? Bi se seja morala predvajati za javnost?)

Naslednji sklep:
Občinski svet Občine Gorje soglaša, da se 7. izredna seja Občinskega sveta Občine Gorje slikovno in zvočno snema s strani Občine Gorje za namen izdelave zapisnika seje kolegijskega organa. Glasujemo. 7 je ZA, 1 PROTI. Samo Janez Poklukar je že prej glasoval. A veš? 

Direktor občinske uprave: Janez Kolenc ima vprašanje. Mu boš dala besedo.

Podžupanja: Kolenc … kje pa je … to? Gospod Kolenc.

Svetnik Kolenc: Da ne bo kaj narobe, se ti logiraj …

(zmeda v pogovoru)

Svetnik Kolenc: Se slišimo … Da ne bo kaj narobe, se logiraj pod »Mandeljc«, ne pod »župan«, no. Ker ko glasujemo, se vidi, kot da je župan glasoval.

…….

……

Podžupanja:

V skladu s 27. členom Poslovnika podajam poročilo o prisotnosti: od 11. članov vas je prisotnih 10. Ugotavljam, da je svet sklepčen in lahko nadaljujemo z delom.

Gradivo za sejo vam je bilo posredovano na e-naslove in objavljeno na spletni strani Občine Gorje.

Prehajam na obravnavo in potrditev dnevnega reda, in sicer za današnjo sejo občinskega sveta, predlog dnevnega reda:

Pod 1

Odprava sklepa Občinskega sveta Občine Gorje št. 032-4/2021-7 z dne 21. 4. 2021

2. točka

Poročilo o zahtevi za izločitev župana Petra Torkarja iz postopka odločanja o pritožbi, ki jo je vložil RTC Zatrnik d.o.o.

3. točka

Imenovanje predstavnikov v svet šole Osnovne šole Gorje

Predlog dnevnega reda dajem v razpravo. 

Dajem besedo Anji Bunderla.

Svetnica Bunderla: V dnevnem redu ni zapisanega Zapisnika 7. izredne seje. Niti nismo dobili zapisnika. Na prejšnji seji smo glasovali, sklep je bil sprejet, da OS soglaša, da se 7. izredna seja OS snema za namen izdelave zapisnika kolegijskega organa. Kolegijski organ tega ni prejel. Potem piše naprej: o tem delu se bo pisal zapisnik kolegijskega organa po 81. členu ZUP-a, v 81. členu pa piše: kadar odloča v upravnem postopju kolegijski organ, se sestavi o posvetovanju in glasovanju poseben zapisnik. V zapisnik o posvetovanju in glasovanju se poleg osebnih podatkov o osebni sestavi kolegijskega organa vpišejo zadeva, za katero gre, in kratka vsebina, kar je bilo sklenjeno, poleg tega pa tudi morebitna posebna mnenja. Ta zapisnik podpišeta predsedujoči in zapisnikar. Zapisnika kolegijski organ ni prejel. Ne vem, ali je zapisan, podžupanja? Najbrž je zapisan. Prosila sem tudi za dobesedni prepis in zvočni posnetek seje, ni bilo nobenega odgovora na mojo zahtevo. Ni zapisnika, ni nič. Če ni zapisnika, pomeni, da seje ni bilo. Kako lahko sedaj mi sklep prekličemo, če sploh zapisnika ni, da bi vedeli, da je Edi Torkar glasoval? Mi sedaj ne moremo o ničemer sklepati, ker mi nimamo zapisnika.

Podžupanja: Glede zapisnika lahko samo to povem, da se zapisniki izrednih sej ravno tako obravnavajo na rednih sejah. Ostalo, kar sprašujete, bom pa dala besedo direktorju občinske uprave.

Direktor občinske uprave: Ja, hvala. Pač tudi jaz sem mislil to odgovoriti, ja. Glede zapisnika ste izpostavili za prejšnjo izredno sejo boste potrjevali oz. sprejemali na redni seji, na naslednji, tako pač kot jo imate v poslovniku. Kar pa se tiče zapisnika po ZUP-u, ga je pa pač dobila stranka v postopku, to se pravi pooblaščenec RTC Zatrnik, je bil pač poslan in to je to. Oni so v bistvu edini, ki so upravičeni do tega zapisnika. Oni so stranka v postopku, pač vi ste samo kot kolegijski organ odločanja.

Svetnica Bunderla: Ne. Mi smo glasovali o tem. Jaz, če grem, recimo, če je zadeva na upravni enoti pa gre zadeva po ZUP-u. Jaz dobim, saj vem, poznam zadeve, dobim na vpogled vsaj, če je zapisnik pravilen. Mi bomo sedaj odločali o zadevi, o ukinitvi sklepa, čeprav sploh ne vemo, kaj ste zapisali v zapisnik. Jaz sem se o nečem odločala in imam pravico vedeti, ali ste napisali moj glas tam zraven ali ne. Mi bomo glasovali o sklepu, sklep smo prejeli, ne pa glasovanja in ne razprave in nič drugega.


Direktor občinske uprave: Ja, sklep je bil sprejet in ta sklep boste sedaj, če boste glasovali o njegovi odpravi.

Svetnica Bunderla: Brez zapisnika mi ne moremo glasovati.

Direktor občinske uprave: Ja, lahko glasujete, ne vem zakaj … sklep je bil sprejet, je veljaven, pač zapisnik boste potrjevali na naslednji seji, zapisnik po ZUP-u iz 81. člena, ki ste ga navedli, je dobil pooblaščenec stranke RTC, in to vi glasujete sedaj o, oz. boste glasovali, o temu, da se odpravi pač vaše, to se pravi, ta sklep. Sklep je bil pa sprejet.

Svetnica Bunderla: Govorite, da bomo dobili na redni seji. V poslovniku piše jasno. Zapisnik nejavne seje, oz. tisti del zapisnika, ki je bil voden na nejavnem delu seje sveta, se ne prilaga v gradivo za redno sejo sveta in ne objavlja.

Direktor občinske uprave: Vi ste sami rekli, zapisnik prejšnje izredne seje. Nobeden ni omenjal redni in izredni del. O delu, ko seja ni bila javna, o posvetovanju in temu sem vam razložil prej, je dobil zapisnik pooblaščenec pač od stranke. To se pravi pooblaščenec RTC.

Svetnica Bunderla: Jaz sem glasovala o tem. In če jaz želim zapisnik, jaz moram zapisnik dobit.

Direktor občinske uprave: Ne vem. Ali ste ga želeli?

Svetnica Bunderla: Pisala sem tudi za dobesedni prepis in zvočni posnetek, ni bilo nobenega odgovora.
Direktor občinske uprave: Boste dobili vse v roku. Veste, 20 dni imate pač, točno veste, ker imate veliko teh zahtev in veste, kakšen je rok, v roku bo pripravljeno.

Svetnica Bunderla: Še vedno sem mnenja, da brez zapisnika mi sedaj o temu ne moremo odločati. Ne moremo sprejeti, da sklep prejšnje seje ni veljaven, če nimamo zapisnika. Če se o tem odločamo sedaj.
Podžupanja: Če lahko samo pripomnim. Mi vemo, o čemu smo glasovali prejšnjič in mislim, da tudi poj mi zdej vemo, o čemu mislimo glasovati.

Svetnica Bunderla: Brez zapisnika je kot da tega ni.

(šepet iz občinske uprave: daj gor printscreen)

Direktor občinske uprave: 2 min … al pa 5 minut …

Podžupanja: V redu, dam 5 minut pavze, da bomo pripravili zapisnik … Na printscreen.

Direktor občinske uprave: Ga bomo dali na zaslon.

……………

Podžupanja: No, nadaljujemo s sejo.

Direktor občinske uprave: Čakaj, samo pogledam, če so vsi.

Podžupanja: Vsi. Vsi, vsi. A boš ti povedal? 

Direktor občinske uprave: Ne, saj pač … sedaj se tle samo seznanijo z zapisnikom, ane …

Podžupanja: No, tukaj ste videli oz. vidite zapisnik, se lahko z njim seznanite, glasuje o njem se pa na redni seji.

Direktor občinske uprave: Ne, ne, o temu ne. Ta je po ZUP-u. O temu se ne.

Podžupanja: Oziroma – O temu se sploh ne glasuje. Ne razpravlja.

Direktor občinske uprave: Ta je samo, da se vidi …

Podžupanja: To je samo v vednost, da vidite, kako smo glasovali. In to je to.

Direktor občinske uprave: Sedaj ne vem, če je ga. Bunderla sedaj zadovoljna …

Podžupanja: Je ga. Bunderla s tem zadovoljna? Sedaj nimamo vseh na sliki …

Direktor občinske uprave: Hm, roko ima še, aja, mikrofon smo ji vzeli. 

Svetnica Bunderla: Sem na hitro preletela, ampak mora biti zapisano tudi to, da sem opozorila, da je Edi Torkar stric od župana in bi se moral izločiti iz glasovanja.

Direktor občinske uprave: Am, če se lahko tukaj noter sedaj jaz oglasim …  V bistvu, vi se v temu delu, ko je bila seja zaprta, o tem niste čisto nič izjasnili, vi ste v temu delu govorili potlej, ko je bilo že naknadno, ko ste spraševali mene. In v temu delu, čisto pred koncem seje, ko je bila spet javna, ste vi to izjavili. In v bistvu zaradi tega niti nismo imeli časa to preveriti. Jaz sem se že takrat opravičil, jaz vseh teh sorodstvenih vezi ne poznam in smo to spregledali in to ni bilo v tem delu zapisnika in tudi tukaj ni to navedeno. Tako da to ne morete sedaj praviti, da mora biti v zapisniku, ker ni bilo sploh v temu delu seje to.

Svetnica Bunderla: Poročilo je vodila Nuša Jesenšek. Ona že ve, kdo se mora izločiti, da bi se Edi Torkar moral izločiti. Potem smo glasovali. Jaz ne bi mogla prej reči, da se mora izločiti iz glasovanja, če se mogoče bi izločil sam. Zato sem potem naknadno rekla.

Direktor občinske uprave: Ja, se zastopimo. To je vaša domneva, kaj bi moral kdo vedeti. Pač za ostale jaz ne morem govoriti, vi ste takrat direkt mene vprašali, to ni bilo več v delu, ko se je odločalo, ko je bil ta del zaprte seje o posvetovanju in glasovanju, ampak ko je že naprej vodila sejo oz. pred zaključkom seje, ko jo je vodila podžupanja. In to ne more biti v temu zapisniku, ker je bil že zaključen, ker je bila v bistvu že beseda vrnjena podžupanji. Ta del zapisnika je po ZUP-u in je o tistem delu postopka. Tako da tukaj te ne more biti. Tako da to ni.

Svetnica Bunderla: To, da bi morali vedeti, kdo je v sorodu, je že iz tega razloga, ker smo mi morali zapisati s kom se ne more poslovati. Že za KPK.

Direktor občinske uprave: Za KPK, ne pa za direktorja občinske uprave. Prosim.

Svetnica Bunderla: Ne. Na Občino smo morali to poslati.

Podžupanja: V redu. Prav zato, ker je bilo to pač narobe, sejo ponavljamo. Se opravičujem.

Svetnica Bunderla: Zahtevam, da se spodaj napiše, da sem opozorila na sorodstveno vez.

Podžupanja: Opozorila ste na sorodstveno vez takrat, ko sem že jaz vodila in tisti zapisnik še mi ne obravnavamo

Svetnica Bunderla: Ali je bilo takrat rečeno, da seja ni več tajna?

Podžupanja: Ja, takrat ni bila več tajna. Takrat ste vi omenila.

Svetnica Bunderla: Je bilo to rečeno? Dobro.

Podžupanja: V redu, ima še kdo kaj? Prosim, če roko odstranite, no, gospa Bunderla. Glasujemo za dnevni red ali proti. 8 ZA. Torej, sklep je sprejet. Ugotavljam, da je dnevni red potrjen in prehajam k prvi točki dnevnega reda današnje izredne seje …

Direktor občinske uprave: Edvard Torkar ima roko.

Podžupanja: Ja, vidim roko. Gospod Torkar, prosim.

Svetnik Torkar: Iz 1. in 2. točke bi se jaz izločil. Če lahko. Če mi dovolite.

Podžupanja: V redu, hvala lepa. Nadaljujem … 1. točka, Odprava sklepa Občinskega sveta Občine Gorje št. 032-4/2021-7 z dne 21. 4. 2021. Besedo dajem Nuši Jesenšek, svetovalki II, ki je vodila postopek.

Nuša Jesenšek kot poročevalka prične s poročilom, ki je zapisan v vabilu na sejo in v obrazložitvi.

»Po glasovanju in sprejemu sklepa se je ugotovilo, da je pri glasovanju sodeloval občinski svetnik, ki je sorodnik župana občine Gorje Petra Torkarja, o izločitvi katerega je občinski svet odločal. 2. točka 35. člena Zakona o splošnem upravnem postopku določa, da predstojnik oz. pooblaščena uradna oseba organa ne more odločati ali opravljati posameznih dejanj v postopku, če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z njo v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski zvezi, ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala, ali če z njo živi ali je živela v izvenzakonski skupnosti. 

Tukaj sedaj načeloma gre za procesno odločanje oz. odločitev, ki jo sprejme občinski svet in ne za ustno obravnavo, zato pri tej točki ni razprave. Zato dajem na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Občinski svet Občine Gorje o zahtevi RTC Zatrnik d.o.o., Zatrnik 118, 4247 Zgornje Gorje, z dne 3. 2. 2021, za izločitev župana občine Gorje Petra Torkarja v zadevi reševanja pritožbe zoper sklep občinske uprave občine Gorje št. 014-1/2020-41, z dne 15. 1. 2021 sprejme predlog sklepa številka 014-1/2021-4 z dne 21. 4. 2021 v predloženem besedilu. Ta sklep velja takoj. Bi prosila za glasovanje. 7 ZA, 0 PROTI. Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
Prehajam na 2. točko. Poročilo o zahtevi za izločitev župana Petra Torkarja iz postopka odločanja o pritožbi, ki jo je vložila RTC Zatrnik d.o.o. … Ga. Bunderla, ste želela nekaj povedati. Sem vas spregledala.

Svetnica Bunderla: Želela sem povedati, da se izločam iz glasovanja.

Poročevalka Jesenšek: V redu, hvala. Zapisano. 2. točka  Poročilo o zahtevi za izločitev župana Petra Torkarja iz postopka odločanja o pritožbi, ki jo je vložila RTC Zatrnik d.o.o. Torej, to kot že rečeno na 7. izredni seji, bom probala biti malo krajša. 

Poročevalka obnovi pritožbo RTC-ja glede odločitve Občine Gorje o stroških postopka in zahtevo o izločitvi župana iz odločanja o tej pritožbi. Za vodenje postopka je bila na 6. izredni seji občinskega sveta določena poročevalka Jesenšek za vodenje postopka o izločitvi župana Petra Torkarja. Ugotavlja, da ni razlogov za izločitev župana, dvom v nepristranskost župana po njenih navedbah ni izkazan. (več je zapisano v gradivu za 8. izredno sejo)

V tem delu se javna seja zaključuje (opozorilo pisca tega poročila – kako se sploh lahko javna seja zaključi, če javnost nima možnosti spremljati seje?) Začenja se del seje, na kateri se bo občinski svet posvetoval in glasoval in se tudi zapre za javnost, tako da prosim prisotno javnost, da zapusti sejo. 

(sejo zapusti Aleš Zalar, edini navzoči od »javnosti« po zoomu, ki je predlagatelj te točke – torej točke o izločitvi župana.)

Seja se zapre za javnost.

……………….

……………….

……………….

Seja je ponovno javna

3. točka dnevnega reda – Imenovanje predstavnikov v svet šole OŠ Gorje

Podžupanja: Danes ste prejeli zapisnik KMVVI. Janezu Kolencu, predsedniku te komisije dajem besedo.

Svetnik Kolenc: Predlog je tak, kot je bil zadnjo redno sejo. Pri glasovanju pa se izločam.

Podžupanja: Odpiram razpravo. 

Svetnica Bunderla: Danes smo prejeli zapisnik. 15. 4. ste imeli sejo? Zanima me to: bil je 1 sklep. 4 so glasovali o 1 sklepu, Janez Kolenc je pa glasoval 3x o enem sklepu. 1x se je izločil, 2x je glasoval ZA, ostali štirje so pa po 1x ZA glasovali. Zakaj je Janez Kolenc 3x? Če je 1 sklep, se moraš iz celote izločiti. Ne moreš enega glasovati za, drugega pa ne. Če je 1 sklep.

Svetnik Kolenc: Pri predlogu za sebe sem se vzdržal. Ostala dva sem pa potrdil.

Svetnica Bunderla: Samo 1 sklep je bil. Ostali trije so 1x glasovali ZA …

Svetnik Kolenc: Predlog, predlog smo naredili. Predlog.

Svetnica Bunderla: Kakšen predlog?

Svetnik Kolenc: Preberi zapisnik.

Svetnica Bunderla: Sem prebrala zapisnik, ja. Ampak sklep je 1. Vsi so glasovali o enem sklepu. Janez Kolenc bi se v celoti iz tega sklepa moral izločiti. Ne da glasuje pri eni alineji ZA, pri eni se vzdrži …

Svetnik Kolenc: Mi smo pripravili predlog. Pri sebi sem se pa izločil.

Svetnica Bunderla: Mislim, da ta sklep ne more biti veljaven. Hvala.

Podžupanja: Ima še kdo kaj? Če nima nihče, zaključujem razpravo in dajem na glasovanje sklep:
OS Občine Gorje imenuje v svet šole OŠ Gorje naslednje predstavnike:
Tino Kosi (predlagateljica podžupanja Danijela Mandeljc)

Janeza Kolenca (predlagateljica podžupanja Danijela Mandeljc)

Polono Žvan (predlagatelj svetnik Janez Kolenc)

Glasujemo: 

7 ZA in nihče proti. Sklep je sprejet.

Pavel Jakopič predlaga, da se ta sejnina da za revne otroke v Gorjah in prosi, da se da na glasovanje. Podžupanja prebere, da od vsakega zneska, ki se ga prejme kot sejnino, se odtrgajo davki in prispevki, neto znesek pa se nakaže za to, kar se dogovori. Sklep svetnika Jakopiča se da na glasovanje.

Svetnica Bunderla vpraša, kdo bo odločal, kdo so revni otroci v Gorjah, katerim gre denar.

Podžupanja: Šolski sklad je namenjen otrokom, ki nimajo doma zadosti dohodka. Recimo za šolo v naravi, za kakšne določene izlete ali pa karkoli. Za to je namenjen. Ne za revne. Šolski sklad. No, saj v bistvu so to bolj revni. Ampak to je namenjeno za šolski sklad. In potem oni razpolagajo in dajo tistim, ki ne morejo na izlet oz. rečejo, da ne bodo šli, ker jih je dejansko sram priznati, da nimajo denarja. To je to. 9 ZA in nihče proti.

(opomba pisca neuradnega zapisnika: Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole. (135. člen ZOFVI) Član sveta šole je bil ravnokar izglasovan, svetnik Janez Kolenc, pri 3. točki dnevnega reda te izredne seje)

Direktor občinske uprave:
Janez Poklukar

Podžupanja: Janez Poklukar, smo ga zgrešili. Kje pa je?

Janez Poklukar: Jaz sem pa za to, da dobijo tisti, ki imajo 6 otrok in več. Ne da boste tam po obrazih delali v šoli.

Podžupanja: No, dokler sem bila jaz v svetu šole, vem, da so imeli tako, da ni bilo po obrazih, ampak po dohodku. Po dohodku na osebo. To je bilo po temu. Kako je pa sedaj točno, pa ne znam povedati. Mogoče Ivan Ratek, je bil zadnji. Je pa tako. Povejte pač, ali ste za to, ali niste, to je čisto vaša osebna presoja, ali se s tem strinjate ali ne. G. Poklukar, ali se boste zjasnili? Ali ostanete na tem?

Svetnik Poklukar: Ja, seveda. 5, 6, 7 otrok naj gre denar. Ne pa za tiste, katere je Pavel dal. Pavel bo že kakšen račun napisal, katerega ni naredil. Brez skrbi.

Svetnik Jakopič: Jaz sem samo predlagal.

Podžupanja: V redu. G. Poklukar bo sejnino dobil in lahko tistim nameni, ki imajo 5, 6 otrok ali kakor koli. Sklep je očitno sprejet in bo namenjen za šolski sklad. Za denar, ki smo ga namenili za šolski sklad, se vam zahvaljujem.

Svetnica Bunderla: Ko sem malo razmislila o tej stvari, je to nenavadna stvar. Občina mora skrbeti za šolo. Ali bomo po 40 € dajali za šolski sklad, Občina pa z lopato drugje stran meče denar? Sem za to, ja, se da po 40 € za šolski sklad. Ampak treba bo druge stvari, ne take všečne stvari za ljudi delati. A veste? Občina je zato, da skrbi za šolo. In Občina bi lahko prispevala kaj več k temu. Ja? … ne da se špara, potem se pa svetnikom daje za razna beljenja, tako kot je Janez rekel. 

Podžupanja: Prosim, brez žalitev!

Svetnica Bunderla: Tako je. To se dejansko dogaja. Hvala.

Podžupanja: Občina vse tisto in še več, kot je potrebno po zakonu, osnovni šoli pokriva. Če bi bila o tem malo bolj seznanjena, bi to tudi vedela. Marsikakšno dodatno dejavnost imajo gorjanski otroci, ki jo druge šole nimajo. Tako. Pa vendar. Hvala lepa še enkrat vsem.

Svetnik Jakopič: No, jaz bi samo to dodal. Gorjansko cerkev sem delal udarniško. Gasilni dom sem delal udarniško. Dom Partizan sem delal udarniško. Ko so pogorel, sem delal udarniško. To meni niti na misel ne pride, da bi mi bilo sedaj težko dati za to sejo za otroke v šoli. Hvala za besedo.

Podžupanja: Hvala lepa. Žal je res tako, da smo vedno na tem, da vidimo samo slabe stvari, dobrih se pa ne vidi. 

Svetnik Poklukar: Jaz pa Pavlu ne verjamem, kar je udarniško naredil. Ga pa več kot 50 let poznam. Se hvali, koliko je udarniško naredil. Koliko sem jaz, pa se nič ne baham kot se on.

Podžupanja: Sejo zaključujem ob 16.56. Nasvidenje.

Delite objavo:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Novice

Frizerski salon Kattsy

Vrhunsko frizersko izkušnjo v frizerskem salonu Kattsy.si v Radovljici.

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni.