Osnutek Uredbe za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled in Gorje

Objavljen je osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled, Gorje in delu občine Radovljica

Ta uredba določa vodovarstvena območja v vodonosnikih vodnih teles podzemnih voda, ki so na območju občin Bled, Gorje in Kranjska Gora (v nadaljnjem besedilu: vodovarstvena območja) in se uporabljajo ali so namenjene za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo v občinah Bled, Gorje in delu občine Radovljica in kot rezervno zajetje za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo v občini Žirovnica.

Ta uredba določa tudi vodovarstveni režim na teh območjih.

Seznam zajetij k Uredbi o vodovarstvenih obmocjih za javno oskrbo s pitno
vodo v obcinah Bled, Gorje in delu obcine Radovljica – osnutek
Pregledna karta k Uredbi o vodovarstvenih obmocjih za javno oskrbo s pitno vodo v obcinah Bled, Gorje in delu obcine Radovljica – osnutek

Priloga 3: Seznam zemljiških parcel k Uredbi o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Bled, Gorje in delu občine Radovljica, stanje marec 2021 – osnutek

Osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo prebivalstva s pitno vodo v občinah Bled, Gorje in delu občine Radovljica

Vir: E-uprava