Neuradno poročilo 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje

Preden si preberete neuradno poročilo 13. redne seje si poglejte tudi kakšen uradni “zapisnik” zadnje, 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje je pripravila občina, ki naj bi zagotavljala obveščenost zainteresirane javnosti. Celotno dogajanje seje je “strnjeno” v 3 strani. Zdaj si kvaliteto uradnega zapisnika primerjajte z neuradnim in se vprašajte kaj vse želijo skriti občankam in občanom Gorij, ki si očitno ne zaslužijo izvedeti kaj se dogaja na sejah.

Uradni občinski zapisnik 6. izredne Seje Občinskega sveta

Neuradno poročilo 6. izredne Seje Občinskega sveta

Neuradno poročilo 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje

(opomba: se šteje prisotnost na seji, če svetnik/ca nima vklopljene kamere, niti ni pričevanja, da bi določen čas sodeloval/a na seji z razpravo ali glasovanjem?)

Seja se je pričela ob 17. uri. Zaključila se je ob 21.59 uri.

Prisotni z Občine

Vsi svetniki: Primož Pretnar, Urban Jan, Janez Poklukar, Anja Bunderla, Janez Kolenc, Dominik Piber, Danijela Mandeljc, Zdenka Repe, Pavel Jakopič, Edvard Torkar, Ivan Ratek

Župan: Peter Torkar

Članici Nadzornega odbora: Mojca Kozomara, Darja Ferjan (do 4. točke dnevnega reda)

Občinska uprava: Direktor Primož Tomše Zorč, Monika Breznik (pri proračunu)

1. SKLEP

Župan: OS Občine Gorje soglaša, da se 13. redna seja OS Občine Gorje slikovno in zvočno snema s strani Občine Gorje za namen neposrednega predvajanja na Facebook profilu Občine Gorje. Glasujemo: 5 ZA, 6 PROTI. Sklep ni sprejet

ZA (Anja Bunderla, Urban Jan, Janez Kolenc, Edvard Torkar, Ivan Ratek)

PROTI (Danijela Mandeljc, Zdenka Repe, Primož Pretnar, Janez Poklukar, Dominik Piber, Pavel Jakopič)

2. SKLEP

Župan: OS Občine Gorje, da se 13. redna seja OS Občine Gorje slikovno in zvočno snema s strani Občine Gorje za namen izdelave zapisnika.

Vprašanje svetnice Bunderla: Posnetek mora biti, ker če ga kdo želi, ga mora od Občine dobiti. Saj imate tako ali tako zvočni zapis, ki ga morate hraniti v arhivu. Zakaj o tem glasujemo? Bomo imeli dva enaka posnetka? Eden se mora hraniti v arhivu, sedaj pa glasujemo še o enem. To sta dva enaka posnetka.

Odgovor župana: Glasujemo o tem, ja. V skladu z mnenjem informacijske pooblaščenke delamo.

Odgovor svetnice Bunderla: Mislim, da ni potrebe po tem, saj tako ali tako v zapisnike ne pišete nobenih razprav, zapisujete samo izide glasovanja.

Župan: OS Občine Gorje soglaša, da se 13. redna seja OS Občine Gorje slikovno in zvočno snema s strani Občine Gorje za namen izdelave zapisnika. Glasujemo:
ZA 8 (Zdenka Repe, Edvard Torkar, Janez Kolenc, Ivan Ratek, Primož Pretnar, Dominik Piber, Pavel Jakopič, Urban Jan)

PROTI 1 (Janez Poklukar)

VZDRŽI (Anja Bunderla)

NI VKLOPLJENA KAMERA NA ZOOMU (Danica Mandeljc)

Sklep je sprejet.

Dnevni red:
Pripomba:

Svetnica Bunderla: Predlagala sem, da se na dnevni red uvrsti program za glasilo Gorjanc, kot sem vam že pisala. Po odloku o občinskem glasilu mora odgovorna urednica poročati o programu že pred proračunskim letom.

Župan: Na to vam je uprava že odgovorila. Verjetno bo na prihodnji seji tudi to poročanje.

Glasujemo za predlagani dnevni red:
ZA 11, PROTI 0. Sklep je sprejet.

0. Seje delovnih teles 

Točka ni bila obravnavana. Nanjo se kasneje navezuje točka 7 c) Imenovanje predstavnikov v svet šole Osnovne šole Gorje (ta točka je bila kasneje umaknjena zaradi nepravilnosti postopka imenovanja predstavnikov)

Svetnica Bunderla: Zakaj svetniki nismo vabljeni na seje? Lahko se jih udeležujemo, vendar nismo dobili vabila na te seje (zoom)…

Župan: Če lahko prekinem, sedaj smo na točki 1, potrditev zapisnika 12. redne seje… predlagal bi, da se to rešuje pod razno … prekine Svetnik Jakopič: A bi se lahko držali dnevnega reda, prosim. Župan nadaljuje: …da ne zapravljamo njihovega časa.

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 23. 12. 2020

Svetnica Bunderla:

Pripomba na zapisnike. Seje se snemajo in so se snemale za potrebe izdelave zapisnika. Zanima me, zakaj se snema, če pa v zapisniku ni tega, kar je posneto. Če jaz razpravljam, pričakujem, da bo moja razprava povzeta v zapisniku. Tukaj pa ni popolnoma nič. Občina govori, da se javnost seje zagotavlja z zapisnikom. Kako bodo ljudje kaj vedeli, če v zapisniku nič ni zapisano. Je samo zapis glasovanja in sklepi. Ni pa razprave. Pričakujem, da to naslednjič upoštevate. Ljudje ne vedo, o čem razpravljamo. Nimajo možnosti ne gledati, ne prebrati v zapisniku. Zagotavljati je pa treba javnost seje.

Župan: 

Prosim, da se držimo poslovnika, tudi glede zapisnika. Imamo sejo in ne bi tega sedaj bral. Zapisniki občinskih sej se pišejo v skladu s poslovnikom. 

Svetnica Bunderla:
Potem predvidevam, da ne potrebujemo zvočnega posnetka. Lahko sedaj samo kdo zapiše, kako smo glasovali in je to to.

Župan:
Če želi kdo želi zapisnik ali pa dobesedni prepis seje, bom rekel, se to lahko do določenega časa tudi dobi.

OS Občine Gorje potrjuje zapisnik 12. redne seje z dne 23. 12. 2020. Glasujemo: 

ZA 9 (Janez Poklukar, Zdenka Repe, Edvard Torkar, Janez Kolenc, Ivan Ratek, Primož Pretnar, Dominik Piber, Pavle Jakopič, Urban Jan)

PROTI 1 (Anja Bunderla)

NI VKLOPLJENA KAMERA NA ZOOMU (Danica Mandeljc)

2. Potrditev zapisnika 6. izredne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 25. 3. 2021

Svetnica Bunderla:

Berem, da pod »ostali prisotni« niso bili zapisani: direktor RTC Zatrnik Aleš Zalar, pooblaščenec RTC Zatrnik Uroš Čop, članica Nadzornega odbora Mojca Kozomara. Zapisnik je pomanjkljiv, ni zapisanih vprašanj svetnikov, razprave. Zakaj je spodaj zapisan župan občine, če je sejo vodila podžupanja. Odločali smo o izločitvi župana in ni smel biti prisoten na seji, spodaj je pa zapisan župan Peter Torkar.

Župan:

Hvala za pripombe. Bomo preverili in popravili v skladu s pripombami. Bomo pa pogledali in preverili.

Svetnica Bunderla:
Potem o tem danes ne moremo glasovati.

Župan:

Seveda. S temi pripombami. Zakaj ne? Pripombe bomo vnesli v zapisnik.

Občinski svet Občine Gorje sprejme zapisnik 6. izredne seje OS Občine Gorje z dne 25. 3. 2021 s pripombami iz razprave.

Glasujemo:

ZA 8 (Zdenka Repe, Edvard Torkar, Janez Kolenc, Ivan Ratek, Primož Pretnar, Dominik Piber, Pavel Jakopič, Urban Jan)

PROTI 1 (Janez Poklukar)

NI VKLOPLJENA KAMERA NA ZOOMU (Danica Mandeljc) 

Sklep je sprejet.

3. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2020

Poroča Monika Breznik 

Svetnica Bunderla:
Zakaj je v proračunu navedena neplačana in zapadla terjatev za Saturn EK d.o.o. v višini 214.720 €. Po dokumentaciji sodeč je Občina vedela, da prodaja ne bo izvedena. Potencialni kupec je moral preko odvetnika zahtevati plačilo varščine 9.000 € že 26. 11. 2020. 

Monika Breznik: Nismo imeli pravne podlage, da bi terjatev stornirali. Ko smo imeli pravno podlago, smo poslali Saturnu dobropis in pravne podlage ni več. 

Svetnica Bunderla:
Po pridobljeni dokumentaciji menim, da Občina preplačuje storitve zunanjih izvajalcev. Konkretno DIIP Laze-Pavovc, Laze-Perniki. Zavod Marka Kapusa je zaračunal za vsak dokument 2.450 €. Ko sem ta dva dokumenta primerjala, tudi z računalniškim programom, se v dokumentih kaže le malenkostna sprememba. Zakaj takih stvari ne pripravlja Občina sama namesto nekega podjetja z registrirano kulturno dejavnostjo? Zakaj cepiti en projekt na dva dela?

Monika Breznik: 
Projekt ni bil razcepljen. Gre za dva različna odseka ceste. 2 različna NRP-ja, če bi bil pa en odsek ceste, bi bil pa en. Glede preplačila storitev. Če dobimo 2 ponudbi, je vsak skrbnik odgovoren, da dobi ponudbe, potem se pa zadeva izpelje.

Svetnica Bunderla:
Glede evidenčnih naročil. Zavod Marka Kapusa, podjetje za kulturno dediščino, je izdeloval investicijsko dokumentacijo za projekt cesta Krnica-Laze-Poljane. 9.800 €, ki ni objavljeno na seznamu evidenčnih naročil.

Monika Breznik:
Meja za objavo je 10.000 €.

1. OS Občine Gorje sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2020.

2. OS Občine Gorje se je seznanil s poročilom o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Gorje za leto 2020.

ZA 9 (Anja Bunderla, Janez Poklukar, Zdenka Repe, Edvard Torkar, Janez Kolenc, Ivan Ratek, Primož Pretnar, Pavel Jakopič, Urban Jan)

VZDRŽI (Dominik Piber)

NI VKLOPLJENA KAMERA (Danica Mandeljc)

4. Program opremljanja zemljišč v Občini Gorje

Poročilo dr. Klare Hercog, Vodar d.o.o. 

Svetnik Pretnar

Vas Poljšica izpade iz kanalizacijskega omrežja. Napaka?

Klara Hercog

Napaka, ker je Poljšica opremljena s kanalizacijo.

Svetnik Kolenc

Je to akt ali odlok?

Klara Hercog

Ko bo predlog usklajen, bo odlok povzemal glavne podlage in se sprejel. Tisti akt bo veljaven.

Svetnik Kolenc sprašuje po določenih številkah. Klara Hercog odgovori, da so se pojavile tipkarske napake, ki bodo popravljene.

Glasovanje za sprejem Programa, s pripombami iz razprave

ZA 11

5. Letna poročila za leto 2020:

a) Javni zavod Osnovna šola Gorje 

Razprava svetnice Bunderla in ravnateljice Mojce Brejc o zunanji ureditvi šole, zunanjih učilnicah dodatnih razredih nad telovadnico, ki jih šola čaka že od zgraditve telovadnice. Svetnica Bunderla za pomoč predlaga mladega arhitekta, bivšega učenca OŠ Gorje, kar je pomembno tudi z vidika povezovanja domačinov s šolo.

Župan poudari, da je objekt arhitekturno zaščiten, saj je to delo avtorja, ki ga ne bo imenoval. Skušali bomo zgraditi parkirišče ob šoli in bo zdaj zdaj šlo na portal javnega naročanja. Dva oddelka vrtca sta preseljena v šolo, da jih obdržimo v Gorjah, da otrokom ni treba na Bled. Zato se včasih zgodi prostorska stiska. V prihodnje si želimo gradnjo novega vrtca, če bomo imeli srečo s kakšnimi nepovratnimi sredstvi v roku 2 let.

Glasovanje, da se je OS seznanil s poročilom:

ZA 11

b) Javni zavod Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica 

Direktorica Božena Kolman Finžgar odgovarja na temo, ki jo načne svetnica Bunderla, in sicer o izredni pomembnosti branja, kar je med mladimi bistvenega pomena, saj je branje in razumevanje ključna stvar za vsa področja. Skrbi jo, kaj se dogaja z otroki, ki v tem času doma nimajo okolja, ki bi vzpodbujala k branju in ki sedaj ne obiskujejo knjižnice. Če želimo biti družba znanja, moramo spodbujati branje izven inštitucij s t.i. bralnimi gnezdi.

Župan poudari, da smo se nekdaj, ko še nismo bili svoja Občina, pogovarjali o plesnobi v knjižnici, sedaj pa je postavljen visok standard 130 m2 velike knjižnice. Župan poudari, da s knjižnico odlično sodelujemo.

Glasujemo, da se je OS seznanil s poročilom:
ZA 11

c) Policijska postaja Bled 

Svetnica Danijela Mandeljc vpraša, ali dostikrat in kako obiskujejo prostore tiste, ki uporabljajo drogo in kako zajeziti. Boštjan Lenček odgovori, da skušajo nadzirati v civilnih oblačilih in s civilnimi vozili.

Glasujemo, da se je OS seznanil s poročilom:
ZA 10 (Anja Bunderla, Ivan Ratek, Primož Pretnar, Dominik Piber, Edvard Torkar, Janez Kolenc, Zdenka Repe, Danica Mandeljc, Pavel Jakopič, Urban Jan

NE GLASUJE (Janez Poklukar)

d) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (3-4 min)

Svetnik Ratek pove, da radar ne dela velikokrat. Se ne uporabljal večkrat? Zakaj ne dela, zaposlili smo še dodatnega na MIR-u, ljudje pa še vedno divjajo. Gregor Jarkovič odgovori, da so se meritve izvajale in je bil kader obremenjen in niso bili zmožni obdelati vseh kršitev. V letu 2020 so kadrovsko okrepili MIR. Prepričan je, da se bodo radarske meritve v drugi polovici leta intenzivirale, da bo hitrost mimo šole zmanjšana.

Župan: Naprava je v lasti Občine Gorje, napravo znotraj pa najemamo. Sam zaboj stoji tam, po prikazovalniku hitrosti nam kaže hitrost in hitrosti so znižane. To preverjamo mesečno. Za radar bomo javnost obvestili, kdaj ga bomo namestili, saj ni namen v kaznih, sploh ne pri občanih in občankah. 

Svetnik Poklukar vpraša, če je bil med biatlonom radar odklopljen. Gregor Jarkovič odgovori, da je bil radar ves čas odklopljen, ne samo v času biatlona.

Župan se g. Lenčku in g. Jarkoviču zahvali, da je v naši občini vse tako kot mora biti.

Glasujemo, da se je OS seznanil s poročilom:
ZA 11

6. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v letu 2020 

Svetnica Bunderla opozori na sam zapisnik, ki je v večini kopiran od lanskega leta. Dodane so le stvari o covid-19. Načne temo o zaščiti vodnega vira. Gregor Jarkovič odgovarja, da na Pernikih ni restrikcije glede vodnega vira, želijo si učinkovitejše restrikcije. Odzivajo se na vse prijave, zavezani pa so samo na tiste stvari, za katere so pristojni, ostale stvari so oddajali, o odzivnosti noče soditi. Očitke vzame na znanje, prioriteta je naravna in kulturna dediščina. Svetnica Bunderla se odzove, da so restrikcije na Pernikih, saj je tam TNP in tudi sicer se v naravi ne sme odlagati odpadkov, kot se je na Pernikih zasuvalo vrtače z raznoraznim materialom, čez se je dodalo prst, zasadilo travo in smeti »ni več« Svetnica še doda, da je poročilo pomanjkljivo s stališča nadzora, saj je kot naravna in kulturna dediščina opredeljena le soteska Vintgar pa še tam se dogaja nelegalno parkiranje. Gregor Jarkovič odgovori, da se ne morejo odzivati na pavšalne očitke, sicer pa so bili že v 1 uri na kraju (Perniki), kljub temu, da niso bili pristojni. Zbirali so obvestila, šli na ogled, zavarovali so dokaze in jih posredovali, zapisnike, v obravnavo, ker so vedeli, da se državni inšpektorati ne bodo sami tako hitro odzvali. Pristojnosti se zavedajo in bodo z vso vestnostjo in resnostjo obravnavali. Tudi sam se je tam oglasil in oddali so vse TNP-ju in drugim pristojnim.

Svetnik Ratek sprašuje, če država kaj dela na temu, ker se na Pernikih spet dogajajo traparije. Ne moremo zaradi tega piti slabe vode. Je to kakšna veza? Se že ve, kdaj bo to rešeno? Gregor Jarkovič pove, da se aktivnosti, raziskave in analize, ki jih je opravila Občina Gorje, posledica prvih pogovorov na MOP, kjer so s Kmetijske zbornice očitali, da govorimo na pamet, da so vplivna območja tudi s strani Mežakle. Vsi smo vedeli, da je vpliv, zato se je Občina angažirala. Sedaj sodelujejo Infrastruktura, Občina, MIR in MOP. Kmetijska zbornica pritiska na to, da se dopusti razna gnojenja. Mi se izredno angažiramo in odzivamo na vse prijave. Pravna podlaga mora biti usmerjena na to, da bo voda spet dobra. Smo odzivni. Državni protokoli in demokratični procesi zahtevajo, da vsak deležnik svoje pove.

Glasujemo, da se je OS seznanil z Oceno izvajanja.

ZA 9 (Primož Pretnar, Dominik Piber, Edvard Torkar, Janez Kolenc, Danica Mandeljc, Pavel Jakopič, Ivan Ratek, Zdenka Repe, Urban Jan

VZDRŽI (Anja Bunderla, Janez Poklukar)

7. Kadrovske zadeve:

a) Izdaja mnenja k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica

Božena Kolman Finžgar

ZA 11

b) Razrešitev direktorja Osnovnega zdravstva Gorenjske in imenovanje novega direktorja Osnovnega

zdravstva Gorenjske 

Matjaž Žura

ZA 11

c) Imenovanje predstavnikov v svet šole Osnovne šole Gorje (ta točka umaknjena zaradi nepravilnosti postopka imenovanja predstavnikov)

Predsednik KMVVI Janez Kolenc: Za predstavnike v svet šole se imenujejo Tina Kosi (predlagateljica Danijela Mandeljc), Polona Žvan (predlagatelj Janez Kolenc), Janez Kolenc (predlagateljica Danijela Mandeljc).

Svetnica Bunderla vpraša, kateri je Janez Kolenc, če je to svetnik, predsednik KMVVI. Janez Kolenc potrdi. Svetnica Bunderla nadaljuje, da sam o sebi ne more glasovati in bi se moral izločiti iz glasovanja. Videti pa je, da se ni, saj so bili prisotni 4 in 4 so glasovali ZA. Župan pripomni, da ima svetnica prav, da bi se moral izločiti iz glasovanja, vendar če pogledamo matematično, so bili 4 prisotni, bom rekel, da so bili vsi 4 ZA oz. 3 ZA (od 5)… Svetnica Bunderla odgovarja, da ne moremo tu uporabljati matematike, ampak so pravila, ki se jih je treba držati, kar lahko potrdi tudi prisotna članica nadzornega odbora. Župan odgovori, da bo pač KMVVI še enkrat zasedal. Svetnica Bunderla pripomni tudi, da je po zapisniku razvidno, da niso počakali na podpredsednika KMVVI Urbana Jana, za katerega piše, da je bil neupravičeno odsoten, do sedaj pa je bila navada, da se je počakalo in tudi klicalo manjkajočega svetnika preden so začeli sejo. Župan vpraša, če svetnica zastopa Urbana Jana. Župan pravi, da delajo vse pravilno, samo kdaj se zgodi kakšna drobna napaka. Župan pove, da nimamo težav, zadeva se bo umaknila z dnevnega reda in bo KMVVI še enkrat zasedal. Kompletno imenovanje predstavnikov v svet šole. Na naslednji seji OS bo šla zadeva na svet. Župan: točko c umikam z dnevnega reda in se o tem ne bo glasovalo. Svetnik Ratek pravi, da ima Anja prav, vendar mora biti v svetu šole tudi svetnik. Svetnik Jakopič doda, da ima Anja prav, ampak ogromno imamo denarja, da bomo še enkrat zasedali. 

8. Predstavitev razvojnega načrta za Biosferno območje Julijske Alpe (BOJA) 2025 (Klemen Langus – Turizem Bohinj)

Svetnica Bunderla pohvali razvojni načrt. Poudari pa skrb, da načrt ne bo usklajen v posameznih občinah. Verjame, da so ob klepetu župani za ohranjevanje narave. Ob tem izpostavi primer pašnika Vršče – saj BOJA piše tudi o tem, koliko hektarov (zaskrbljujoče) se po novem v občinah namenja za šport in rekreacijo, kar lahko predstavlja grob poseg v naravo. BOJA piše o tem, da moramo skrbeti za domačine, in v sodelovanju z njimi za turizem. O tem se na pogovorni ravni župani lahko strinjajo, vendar se to strinjanje ne kaže v OPN-jih ali OPPN-jih. Primer Vršče, primer VVO.

Svetnik Jakopič se odzove na svetnico Anjo: mali kmetje bodo vsi propadli, vsi bodo nehali. Lahko naredimo civilno iniciativo, ostalo bo pa v Gorjah 10 kmetov, nič več, ostalo se bo zaraslo s smrekami, kar bomo pa parkirplacov naredili, bomo pa naredili samo dobro Gorjam. Ne gonimo Vršč, saj se ne zgovarjamo o drugem kot o Vrščah. To je pljunc v morje proti vsem propadlim kmetijam. Svetnica Anja odgovarja, da če bomo tako razmišljali, ne ve, kaj sploh delamo v občinskem svetu in da pozna kmete, ki se želijo ukvarjati s kmetijstvom. Zakaj jim ne bi bili v podporo? In zakaj ne ohranjati biserov ob Vintgarju, spomeniku državnega pomena?

Župan: Želimo zagotavljati turizem in da kmetje, ki so še ostali v vaseh, bodo imeli priložnost ponuditi svoje izdelke. So pa tudi egoti in včasih bo treba za sobivanje kaj spustiti. Ne nasprotujejo vsi parkiranju na Vrščah, ravno nasprotno. Dejansko se na svetnike obrnejo, da je to tudi dopustno.

Svetnica Bunderla pove, da je tam parkiranje nelegalno.

Glasujemo, da OS sprejme načrt

ZA 9

9. Predstavitev projekta Life LYNX

Miha Marolt (TNP), Rok Černe (ZGS), Life LYNX

Svetnica Bunderla predlaga predstavitev ali sodelovanje tudi z osnovno šolo Gorje, saj je vključenih več šol, ki niso v takšni bližini obore. Predlog bo upoštevan.

10. Informacije župana

Nadaljujemo z deli na Lazah, da bomo do konca junija z delom zaključili. Je zahtevno, tudi geološki nadzor. Vesel sem, da smo dobili dobrega izvajalca. Ta cesta bo koristila v prihodnje v zadovoljstvo občanov.

Izvaja se sanacija opornega zidu na državni cesti Sp.-Zg. Gorje. Do konca maja bodo z delom zaključili. 

Parkirišče ob osnovni šoli Gorje in investicija v prostore v OŠ Gorje.

11. Pobude, predlogi in vprašanja

Svetnica Bunderla

1. Ali je bila izvedena ničnost pogodbe, ki je bila izvedena z družinskim članom svetnika?

KPK je odločil ničnost. Občina odgovarja, da ne more povrniti v prvotno stanje, denarja pa tudi ne more zaradi tega zahtevati nazaj. Torej uradno je pogodba nična, v stvarnem pa ne. Direktor občinske uprave potrdi, da je temu tako.

2. Na kateri seji bo predstavljena strategija oskrbe s pitno vodo, ki je že zaključena. (Pripravljal Vojko Kapus)

Župan ponovno odgovarja, da na eni naslednjih sej. Čakajo na podatke Infrastrukture, ki je upravljavec.

3. OPPN Vršče. Veliko je bilo predlogov proti, Občina pa še vedno želi nadaljevati. Kdaj bo zadeva stekla naprej?

Župan odgovarja, da bo OPPN potreben, ne ve pa povedati, kdaj se bo postopek nadaljeval.

Kateri projektant to dela za Občino? Nava arhitekti?

Župan ne pozna odgovora, direktor občinske uprave ne ve. Odgovor bo podan pisno.

4. Zakaj se cene zemljišč iz seje v sejo dvigujejo za določeno parcelo?

Parcelo bomo izvzeli iz načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ker je lastnica vknjižena Republika Slovenija in ne Občina Gorje. Cene so okvirne in posplošene in sedaj nerelevantne.

5. Ali je občinsko zemljišče na Zatrniku podano in komu?

Zemljišče ni prodano.

6. Določitev travnikov, na katerih bi pustili rasti avtohtono rastje.

Z direktorjem občinske uprave se je Anja sestala. Zadeve ni bilo možno doseči. Župan odgovori, da bo Čebelarsko društvo Bled – Gorje napisalo članek v Gorjanca.

7. Zakaj so hišne št. na Zatrniku do 118 in več, čeprav ni toliko hiš, stanovanj in ne gredo od 1 naprej?

Župan na prejšnji seji odgovarja, da je to predlagal Aleš Zalar, sedaj pa, da je to v pristojnosti geodetske uprave. Direktor občinske uprave bo naslovil vprašanje na geodetsko upravo.

8. Zakaj ni bilo točke o odločanju o koncesiji na Zatrniku. Lahko se bo štel molk organa, ker je bil predlog že julija. Lahko se bo obravnavalo na sodišču zaradi zamud in bodo zaradi tega visoki stroški za Občino Gorje …

Župan odgovarja, da bodo svetniki v sredo odločali o izločitvi župana. Gremo po postopku.

Koliko je Občina zapravila za odvetniške storitve za to zadevo? 

Župan odgovarja, da bo odgovor podan pisno.

9. Inšpektorat za javni sektor piše v poročilu, da način shranjevanja dokumentov na Občini Gorje ni skladen z zakonom, pomanjkljivi so odgovori občanov, odgovorov ni. Zaradi tega, ker ni vedno številk dokumentov in datumov, obstaja možnost, da se kaj vloži naknadno, ker ni sledljivosti. Kako ste, župan, odgovorili inšpektoratu?

Župan: popravljamo pomanjkljivosti. Primerljivo z večjimi občinami, so pri nas mala odstopanja od pravilnosti.

Svetnik Pavel Jakopič

1. Žalostno je, da se svetnica loti svojih sodelavcev. KPK je ugotovil, da sem rešil situacijo. Hčera ima dodatno dejavnost slikopleskarstvo in je blatila v »njenih Gorjah«. Dal bom na sodišče, če se ne opraviči v »njenih Gorjah«.

Povezava kjer si lahko preberite občasnik Naše Gorje številka 7 – https://zgorij.si/nase-gorje/nase-gorje-obcasnik-stevilka-7/.

Odgovor svetnice: občinski svetnik in družinski član ne sme poslovati z Občino ne glede na dejavnost. Pika. 

Svetnik Jakopič: Sram me je, da s tabo sedim pa še sedaj ti ne veš, kje stanuješ!

Svetnik Kolenc

1. Ureditev pešpoti iz Krnice v Gorje. Nasuti in odvodnjavanje.

Svetnik Pretnar

1. Nova prometna ureditev Poljšica, dovolilnice. Pohvalim skrb Občine za varovanje privatne lastnine. Izbira rešitve ni najbolj prava. Uprava naj še enkrat razmisli o ukrepih o bolj prijaznih rešitvah.

2. Pomanjkljivosti pri zaključeni gradnji ceste na Poljšici. Bankine so se pozimi posedile in so nižje od asfalta. Lahko pride do poškodb. To naj se čim prej uredi (bankine, zatravitev, zaključek projekta)

Zdenka Repe

1. Zamenjava dotrajane klopce ob poti na Višelnico nad Revovco na makadamski klopci in koš za smeti.

Seja se je končala ob 20.59 uri.

Delite objavo:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Novice

Frizerski salon Kattsy

Vrhunsko frizersko izkušnjo v frizerskem salonu Kattsy.si v Radovljici.

Prijava na e-novice

Prijavite se na e-novice in bodite obveščeni.